Проектът отразява наличието на многообразие от подходи за развитие на трансверсални компетентности (умения и компетентности, необходими на пазара на труда), както и разнообразни методи и инструменти за оценка. Като се поставя фокус върху две компетентности: Инициативност и предприемачество и Социални компетентности, в рамките на проекта SOCCES беше разработена и тествана на практика цялостна рамка за оценка.

Горепосочените две компетентности са в основата на проекта, тъй като тяхното развитие и възможности за оценка изостават от тези на компетентностите, свързани с математика, науката и технологиите, а те играят водеща роля в бъдещия трудов живот на студенти и ученици, както и оказват огромно въздействие върху тяхното пълноценно личностно израстване и активната им гражданска позиция.

Проектът предоставя на учителите/преподавателите средство за:

  • •    Дефиниране и описание на тези предприемачески и социално компетентности пред съответните ученици и/или студенти
  • •    Оказване на подкрепа на студенти и/или ученици при развитието на тези компетентности във виртуална, позволяваща многообразно сътрудничество, среда
  • •    Оценка и предоставяне на обратна връзка на студенти и/или ученици за начина и нивото на владеене при развитието на предприемаческите и социални компетентности

 

А на обучаемите (студенти/ученици):

  • •    Средство за описане, само-оценка и възможност за съпоставяне и сравнение на техните предприемачески и социални компетентности
  • •    Терминология и конкретен език, с който да обяснят тези компетентности на преподаватели, работодатели и др
  • •    Средство за развитие във виртуална, достъпна, позволяваща многообразно сътрудничество, среда
  •  

Проектът е получил финансиране от Програмата на Европейския съюз „Еразъм +“ в рамките на споразумение за отпускане на грант N° 2014-1-UK01-KA203-001660